Koridor

Kristína Rambousek

Herbár imaginácií

Trvanie výstavy:

17. 2. - 21. 5.2023

Miesto:

Oravská galéria Dolný Kubín, Edukačný kabinet - Koridor

Kurátorka:

Mgr. Dagmar Adamusová

Kristína Rambousek sa vo svojej tvorbe, pevne naviazanej na teritórium, v ktorom žije, zaoberá vzťahom medzi krajinou a ľudskou podstatou. Už počas štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici, ktoré ukončila v minulom roku, začala v maľbe osobitým spôsobom tematizovať rodinnú bylinkársku tradíciu a hodnoty odovzdávané v ženskej rodovej línii. Experimentuje s prírodnými pigmentmi, ktoré získava z miestnych rastlín a vlastnoručne z nich vyrába prírodné tuše. Tie potom akvarelovým spôsobom nanáša na papier alebo maliarske plátno. Ich vzájomným prelínaním vzniká príťažlivý koktail farieb, ktoré komunikujú autorkine vizuálne podnety, myšlienky a emócie. Samotný proces výroby prírodných tušov vrátane zberu rastlín, považuje Kristína Rambousek za rituálnu súčasť svojej tvorby. Poznatky, sprostredkované starou mamou, ktorá bola bylinkárkou, neformovali len jej záujem o rastliny, ale aj vzťah k prírode, krajine a ekológii. Do svojich obrazov prenáša vnímavosť voči životnému prostrediu a akcentuje vlastnú ženskú emocionálnu povahu.

Odkazy na osobnú pamäť a rodovú identitu sú prítomné aj v najpočetnejšie zastúpenej sérii Materina duša. Autorka farebnou stopou rastlinných výťažkov vykresľuje ženské torzá a premieta do svojich diel mágiu a tajomnosť bylinných rituálov, ktoré sa spájajú s jej spomienkami na detstvo. Zároveň je v nich zakódovaný cyklický kolobeh prírody, ktorú stotožňuje so ženskou bytosťou. /p>

V cykle Herbár imaginácií, podľa ktorého je výstava pomenovaná, autorka archivuje vnemy a pocity zozbierané v prírode spolu s liečivými bylinami, podobne ako botanik zakladá rastliny do herbára. Krajina, abstrahovaná z ich esencie, prerastá do koloristicky bohatých imaginatívnych obrazov maliarkinho vnútorného mikrosveta. Popri reflexii krajiny a väzby k miestu svojho pôvodu, kontemplatívnym spôsobom prehodnocuje potrebu harmonickej koexistencie človeka a prírody. /p>

V cykle Časozberné telo zobrazuje detaily ľudského tela - materské znamienka, pigmentové škvrny, vrásky a prebiehajúce biologické deje, vrátane starnutia. Zameriava sa na zdôraznenie vizuality ukrytej v detaile a poukazuje tiež na procesy vzniku, transformácie a zániku, ktoré platia rovnako pre ľudský aj rastlinný organizmus. Nestálosť akvarelovej techniky je tak ideovo previazaná s plynutím času a témou vanitas. /p>

Fluidný charakter maľby a stieranie hranice medzi konkrétnym a abstraktným sú prítomné aj v ďalšej sérii, ktorá vznikla počas rezidencie na sympóziu Prameň (pô)vodu v kúpeľoch Sliač. Spontánny spôsob práce s farbou, v ktorom sa prejavuje autorkin temperament, možno prirovnať k živelnosti vody, obsiahnutej v akvarelovej technike, a zároveň v ňom vidieť katarzný spôsob návratu k svojej prirodzenej podstate. /p>

Experimentovanie s prírodnými tušmi rozšírilo maliarsku tvorbu Kristíny Rambousek o ďalší rozmer – procesuálnosť, založenú na nestálosti pigmentov. Tá spôsobuje, že niektoré z nich vplyvom svetla po čase menia svoju farebnosť a dielo tak nadobúda nové podoby, prekvapivé i pre samotnú autorku. /p>

Kristína Rambousek (* 1996 Trstená) /p>

V rokoch 2016 – 2022 študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici (Ateliér kresby a klasických maliarskych disciplín - prof. Ľudovít Hološka, akad. mal.; Ateliér STARTUP - doc. Mgr. Art. Ján Triaška, ArtD.) V roku 2019 absolvovala v rámci programu Erasmus+ štúdijný pobyt na Miguel Hernandez University of Elche v Španielsku. V roku 2021 sa stala finalistkou súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB. Prvú samostatnú výstavu mala v Topoľčanoch (2022, Dúš(k)a materina, Galéria Topoľčany) a participovala tiež na niekoľkých kolektívnych výstavách. Jej maliarska tvorba je zastúpená v zbierke Galérie Nedbalka v Bratislave. Žije a pracuje v Dolnom Kubíne.

Všetky práva vyhradené | © 2022 | Vyrobil: Oravská galéria